Архив Музеја позоришне уметности чини шест засебних збирки: Архивска документа, Рукописна дела, Писма, Театролошка грађа, Заоставштине и Документација  о раду Музеја.
Збирку архивских докумената чине административна акта која се углавном односе на Народно позориште у Београду, документа везана за историју српског позоришта, лична документа глумаца, редитеља, оперских певача, композитора и осталих уметника. Документа ове збирке су оригинали са минималним процентом копија / фотокопија. Највећи број датира из средине прошлог века (најстарији документ је из 1851. “Акт Народног позоришта Попечитељству Просвешћенија у коме се тражи одобрење за подизање позоришне зграде). Најмањи број докумената потиче из периода након Другог светског рата. Збирка архивских докумената подељена је у две веће целине: Административна документа и Лична документа. За претрагу фонда користе се лисни каталози (предметни – хронолошки и именски).
Збирка рукописних дела обухвата оригинале или преписе извођених и неизвођених драмских дела писаних руком. Рукописи већином датирају из 19. века претежно су дела извођена на сцени. Добар део фонда чине преводи и прераде страних писаца, али није занемарљив ни број заступљених домаћих аутора. За претрагу фонда користе се лисни каталози (ауторски и насловни).
Збирку писама чини преко три стотине педесет приватних писама, дописница, разгледница и слика уметника (и, неретко, њихових пријатеља чији је идентитет тешко утврдити). За претрагу фонда користе се лисни каталози (именски – са пошиљаоцем и примаоцем као главним одредницама).
Збирка театролошке грађе садржи биографије, мемоаре, дневнике и музикалије значајне за развој српског позоришта. За претрагу фонда користе се одговарајући спискови.
Заоставштине које су истакнути уметници или њихови наследници поверили Музеју с жељом да буду сачуване као посебне целине у оквиру фонда, тако су и похрањене. Међу најзначајнима се налазе заоставштине Бране Цветковића,  Добрице Милутиновића, Миливоја Живановића, Љубише Јовановића, брачног пара Милоша и Марије Цветић, Нине Кирсанове…
Документацијa о раду Музеја обухвата опште и појединачне планове и извештаје о раду куће, правилнике, статуте, записнике, награде, плакете и признања које је Музеј добио током досадашњег рада.

Најчешће врсте грађе у збирци

Архивска документа

45%

Рукописна дела

30%

Писма

15%

Театролошка грађа

5%

Документација о раду Музеја

5%

Збирком руководи

Олга Марковић, музејски саветник

биографија

Име и Презиме (потребно)

Е-маил адреса (потребно)

Тема

Ваша порука